‘Vernieuw grasland met beleid, want dit spaart regenwormen en hun functies voor bodemkwaliteit’ is de boodschap van het Louis Bolk Instituut. Het instituut wijst op de cruciale rol die de regenworm speelt in de bodemkwaliteit. Regenwormen zorgen ervoor dat regenwater gemakkelijk in de bodem kan infiltreren, dat de bodemstructuur onderhouden wordt en dat voedingsstoffen beschikbaar komen voor planten. En ze verteren ook organisch materiaal, waardoor de graszode niet vervilt en de opbrengst stijgt. De nieuwe brochure ‘Regenwormen op het melkveebedrijf’ geeft melkveehouders, die deze dagen starten met het bewerken van bouwland en het scheuren van gras, tips om regenwormen te herkennen, te benutten en te managen.

In een gezonde bodem zit meer dan 4000 kilo bodemleven per hectare. Het bodemleven bestaat voor zo’n 15% uit regenwormen. Wormen leven al naar gelang hun soort boven in de bodem of juist meer in de diepte. Er is ook een groep pendelaars: zij kunnen met hun verticale gangen tot 3 meter diepte dwars door de bodem heen krioelen. Zij zijn cruciaal voor de bodem om snel en veel water te kunnen infiltreren. In deze verticale wormengangen kunnen plantenwortels gemakkelijk hun weg vinden naar diepere bodemlagen.

Uit een recent onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat op de meeste melkveebedrijven voldoende regenwormen aanwezig zijn, maar dat juist pendelende regenwormen vaak ontbreken. Slechts bij een kwart van de melkveebedrijven in Nederland komen deze pendelende regenwormen voor. Een tekort leidt ertoe dat de ontwatering van gras- en bouwland veel slechter is en dat beworteling niet meer de diepte in gaat. Projectleider Nick van Eekeren adviseert daarom grasland met beleid te vernieuwen. “Scheuren van grasland is funest. Overweeg een niet-kerende grondbewerking op bouwland, waarbij de gewasresten in de bovenste laag blijven liggen: dat stimuleert pendelaars. En ploeg minder intensief en diep, want niet alleen wormen, maar ook het leefmilieu van wormen wormgangen worden door grondbewerking aangetast.”

Het project Regenwormen is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en gefinancierd door Productschap Zuivel met cofinanciering van het project Boeren en Agro-biodiversiteit Noord-Brabant. De resultaten zijn gebundeld in de brochure Regenwormen op het melkveebedrijf met onderzoeksresultaten, achtergrondinformatie én praktische handreikingen om wormen op het melkveebedrijf te stimuleren.

bron: Louis Bolk Instituut, 10/04/14