antoniegorzen

Ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht (tweede fase)

Doel van dit project is om door middel van gerichte metingen met een beperkte meetset het effect van bepaalde managementmaatregelen op het functioneren van de bodem te beoordelen. Het project wordt geleid door het Louis Bolk Instituut. LIOS heeft geassisteerd bij de monstername en heeft de nematodenmetingen verzorgd.

Bekijk project

DSC02046

Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek (BEO)

In een consortium van RIVM, Alterra, WUR, PPO, Louis Bolk Instituut en LIOS wordt gezocht naar geschikte biologische indicatoren voor ecosysteemdiensten. Het project is een vervolg op de Bodembiologische Indicator (BoBi).

Bekijk project

DSC07819

Praktijknetwerk: Ruige mest weidevogels, een volwaardig alternatief

Binnen dit praktijknetwerk wordt gezocht naar een volwaardige vervanger voor vaste mest, die tevens bijdraagt aan het regionaal benutten van biomassastromen. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten. De procesbegeleiding ligt bij Brandhof natuur&platteland uit Zwolle. LIOS verzorgt het bodemonderzoek (regenwormen, nutriënten, insecten) en heeft een adviserende rol.

Bekijk project

veld 15

Aaltjesactieplan: Beheersing Meloidogyne minor in bouwplanverband

Dit project maakt deel uit van het Aaltjesactieplan en richt zich op welke manieren Meloidogyne minor kan worden beheerst in bouwplanverband volgens een aaltjesbeheersingsstrategie (ABS). Er zijn op twee locaties op Texel veldproeven aangelegd. Het project wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en uitgevoerd door DLV Plant, BLGG Research, en LIOS. Oorspronkelijk zou het project 4 jaren duren. Door het opheffen van het Productschap Akkerbouw is dit teruggebracht tot slechts 1 jaar (2013).

Bekijk project

DSC07417

Aaltjesactieplan: Optimale inzet van vang-/lokgewassen door kennis van benodigde graaddagen

Dit project maakt deel uit van het Aaltjesactieplan en richt zich op wat onder praktijkomstandigheden het effect van vanggewassen is op aaltjes, en hoe dit effect zo maximaal mogelijk kan worden verkregen door teelttechnische aspecten, zoals de bodemtemperatuursom (graaddagen). Het project wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en uitgevoerd door DLV Plant, BLGG Research, en LIOS. Oorspronkelijk zou het project 4 jaren duren. Door het opheffen van het Productschap Akkerbouw is dit teruggebracht tot slechts 1 jaar (2013).

Bekijk project

IMG_0440

Goud van Oud grasland

Het doel van het project Goud van Oud Grasland is om samen met agrarische ondernemers de waarde van oud grasland vast te leggen en tot maatregelen te komen om oud grasland zo lang mogelijk in productie te houden. Het uiteindelijke doel is dat agrarische ondernemers nieuwe en praktische kennis opdoen om de productie van oud grasland te verbeteren. Het project loopt van november 2012 tot oktober 2015, is aangevraagd door LTO Noord en wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord,het Louis Bolk Instituut, en de  Hogeschool Van Hall Larenstein. Het wordt gefinancierd door de provincies Friesland en Groningen en door de LTO Noord Fondsen. LIOS verzorgt de analyses van een deel van het bodemleven en assisteert bij het veldwerk.

Bekijk project